29.Septmber 2020 Michal, Michaela ; Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli

Tu môžete zapísať svoju pripomienku:

Váš email:

Meno a prezvisko:

Text: