17.Jún 2024 Adolf ; Gregor Barbiagio, biskup

Popis práce s typovacím programom OptikaW

1. Ako začať? – Nastaviť Kód a Identifikátor PZS

Program Optikaw je použiteľný na typovanie poukazov pre poisťovne a export dávok na diskety, resp. do cieľového adresára na pevnom disku. V prípade, že používate Microsoft Outlook ako poštový klient, je možné vytvoriť mail na odoslenie dávok na poisťovňu. Vo voľbe Faktúry | Poskytovateľ je potrebné nastaviť svoj kód a identifikátor PZS.

2. Naplnenie číselníka zmlúv

Vo voľbe Číselníky | Zmluvy je zoznam zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Pre každú poisťovňu vytvoríme jeden záznam. Pridanie záznamu sa vykoná stlačením klávesy F2, oprava záznamu klávesou F6 a výmaz záznamu klávesou F8. Pre bezproblémový kontakt s poisťovňami je potrebné vyplniť presne dátum platnosti zmluvy a číslo zmluvy.

3. Vytvorenie číselníka lekárov

Podobne ako číselník zmlúv, je dobré naplniť na začiatku aj číselník lekárov. Položky Poisťovňa lekára a číslo pečiatky lekára je ešte z minulosti. Dôležité je správne vyplniť Kód lekára nový a Kód PZS lekára.
Pri typovaní poukazov stačí zadať poradové číslo lekára a všetky potrebné údaje sa vyberú z číselníka.

4. Modifikácia cien optických pomôcok

Na začiatku je dobré nastaviť hodnoty cien optických pomôcok, ktoré sa majú zobraziť pri typovaní poukazov. Vo voľbe Číselníky | Optické pomôcky je možné pomocou klávesy F6 – oprava záznamu opraviť cenu optickej pomôcky. Do poukazov sa prenáša hodnota v poli Cena.

5. Mesačné spracovanie poukazov

Vo voľbe Faktúry | Faktúry je potrebné pre daný mesiac a poisťovňu vytvoriť jednu faktúru. Faktúru vytvoríme pomocou klávesy F2. Ak teda máme zmluvy s 5 zdravotnými poisťovňami, budeme mať v zozname faktúr 5 faktúr za každý mesiac. V čísle faktúry je možné používať iba písmená a číselné znaky. Odporúčam používať číslovanie faktúr napr.: 2007/001, 2007/002, , ... (RRRR/PPP, kde RRRR – predstavuje rok a PPP poradové číslo faktúry v rámci roka.)
Pri stlačení pravého tlačidla myši zozname faktúr na konkrétnej faktúre sa zobrazí menu, z ktorého vyberieme Zoznam dávok prejdeme do zoznamu dávok danej faktúry. Ak daná faktúra ešte nemá dávku, zobrazí sa otázka: „Mám pridať ďalšiu dávku s kódom 1?“. Vyberieme voľbu Áno a vytvorí sa nám nová dávka. Ďalšie dávky vytvárame klávesou F2.

Pri stlacení klávesy F7 v zozname dávok na konkrétnej dávke prejdeme do zoznamu poukazov danej dávky.

Pridanie poukazu vykonám stlacením klávesy F2, Pridanie viacerých poukazov stlacením klávesy ALT+F2.

Počet dokladov v dávke je ľubovoľný, odporúčam však používať hodnotu 50, lebo pri tlači sumára dávky sa zmestí na jednu stránku. Keď mám naplnenú jednu dávku, vytvorím si ďalšiu a pokračujem v jej napĺňaní.
Dávky, ani faktúry sa neuzatvárajú, môžeme pridávať poukazy raz do jednej a potom do druhej faktúry, či dávky.

6. Export dávok pre poisťovne

Keď máme natypované všetky poukazy v danom mesiaci, urobíme export údajov pre poisťovne. Pre každú poisťovňu potrebujeme jednu čistú disketu. Voľba Faktúry | Export slúži na export údajov pre poisťovne. Najprv vyberieme Mechaniku A alebo B, resp. adrsár na pevnom disku, do ktorého budeme dávky exportovať. Potom zadáme číslo faktúry. Pri exporte údajov sa môžu tlačiť sumár faktúry a sumáre jednotlivých dávok.

7. Archivácia údajov

Program umožňuje vykonať archiváciu údajov na disketu kedykoľvek. Na archiváciu slúži voľba Systém | Archív. Odporúčam raz mesačne vykonať archiváciu údajov na zvlášnu, na to určenú disketu, alebo do adresára na pevnom disku Vášho počítača. V súčasnosti sa v hojnej miere používajú aj tzv. USB kľúče, na ktoré je možné taktiež vykonať archiváciu údajov (cez voľbu adresár na disku).